Strona Główna

Drukuj

Sprawozdanie z Walnego 2013

 

SPRAWOZDANIE

 

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

 

W WÓJCINIE ZA 2012R

 

 

 

            Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie powstała w 1911r . Jest jednostką ze stuletnią tradycją. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi. Działa jako stowarzyszenie na podstawie statutu. Posiada swój NIP, REGON, oraz konto bankowe.

 

 

Jest jednostką typu S.   Obecnie jednostka liczy 57 członków czynnych,    6 członków honorowych oraz 40 członków wspierających. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie    34 osoby . W okresie sprawozdawczym  odeszli następujący zasłużenie druhowie Franciszek Noworyta oraz druhna wspierająca Mendel Krystyna .Powstańmy i    uczcijmy  minutą ciszy zmarłych druhów.

 

Jednostka posiada dwa samochody pożarnicze: nowo zakupiony średni samochód pożarniczy  z wyposażeniem marki MERCEDES BENZ  oraz samochód marki STAR 244. Za gospodarkę paliwem w jednostce odpowiada Grzegorz Gołębiowski, który jest kierowcą OSP Wójcin od 2005 roku.

 

 

W roku 2012 Zarząd OSP odbył 12 protokołowanych  posiedzeń,  na których omawiane były poszczególne sprawy a mianowicie:

 

-         organizacja  kampanii sprawozdawczej za rok 2011,

 

-         zakup samochodu pożarniczego

 

-         wytypowano druhów na kursy  podstawowe, techniczny oraz dowódców

 

-         wytypowano uczestników do OTWP na szczeblu gminnym oraz zawodników do  tenisa stołowego

 

-         omówiono organizację zawodów sportowo pożarniczych seniorów

 

-          organizacja zawodów w strzelectwie jednostek OSP z terenu gminy  oraz rozliczenie kosztów zawodów

 

-         organizacja wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej z Wójcina do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie

 

-         organizacja 2 festynów oraz balu sylwestrowego

 

-         obchody jubileuszu 25 – lecia kapłaństwa Kapelana Gminnego Strażaków ks. Zbigniewa Króczyńskiego

 

 

 

 

 

W roku 2012 odbyły się jeszcze 3  nieprotokółowane spotkania Prezydium Zarządu w sprawie zakupu samochodu pożarniczego.

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcin brał udział w 4 posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach.

 

 

 

Jednostka OSP Wójcin brała udział w następujących uroczystościach:

 

- w uroczystościach  jubileuszu 100 –lecia  OSP Kolonia Dzietrzkowice

 

 –obchodach jubileuszu 25- lecia kapłaństwa Kapelana Gminnego Strażaków ks. Kanonika Zbigniewa Króczyńskiego  

 

 -  w uroczystościach jubileuszu 130 lecia OSP Bolesławiec 

 

 - w uroczystościach  jubileuszu w Czastarach       

 

 - w uroczystości na Goli 100 lecia                   

 

.- 60- lecia LKS ZRYW Wójcin

 

- w festynie strażackim, który odbył się  na stadionie Narodowym Warszawie. Udział

 

w nim wzięły dziewczyny z MDP

 

Ponadto Jednostka OSP Wójcin uczestniczyła w  uroczystościach kościelnych

 

 

 

W bieżącym roku jednostka OSP była organizatorem zawodów sportowo pożarniczych seniorów w dniu 8 lipca. Zawody odbyły się w 2 kategoriach męskiej i żeńskiej. Udział w nich wzięło 5 drużyn męskich oraz jedna żeńska Nasza jednostka  w kategorii męskie drużyny pożarnicze zajęła III miejsce. Reprezentowana była przez następujących druhów: Marcin Gryga, Kamil Strzelczyk, Piotr Łuczak, Adam Mączka, Szymon Czyż, Michał Zimoch, Jakub Sikora, Grzegorz Gołębiowski.

 

 

 

Jednostka OSP Wójcin wspólnie z KSS „SNAJPER” Wójcin   podjęła się także organizacji gminnych  zawodów w strzelectwie sportowym na Strzelnicy w Wójcinie w dniu 30 września. W zawodach udział wzięło ok. 40 członków OSP z poszczególnych jednostek. OSP Wójcin zajęła III miejsce,  uzyskując 135 pkt. W kategorii indywidualnej wszystkich zawodników najlepsza okazała się nasza druhna Katarzyna Herbeć uzyskując najwięcej punktów.

 

Jednostka OSP Wójcin uczestniczyła także w gminnych rozgrywkach  tenisa stołowego  członków -seniorów OSP w dniu 2 grudnia 2012r w Hali Sportowej w Łubnicach. W rozgrywkach udział wzięło 15 członków z jednostek OSP a wśród  nich z Wójcina Daniel Strzelczyk, Adam Mączka, Tomasz Tomaszewski, Tomasz  Pawlik   a także 4 druhny: Jagoda Jagieła, Natalia Pawlik, Dominika Dudek oraz  Katarzyna Herbeć. Najlepszym okazał się Daniel Strzelczyk z naszej OSP, II miejsce zdobył Adam Mączka.

 

W dniu 8 grudnia 2012r w Galewicach w/w członkowie brali udział w powiatowych rozgrywkach tenisa stołowego, w których nasz reprezentant   Adam Mączka znalazł się w pierwszej trójce.

 

 

 

 Członkowie MDP OSP Wójcin brali udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym, który odbył się 10 marca 2012r  w Zespole Szkół w Wójcinie, udział wzięło 30 osób a wśród nich z Wójcina Kornelia Dębska i Marta Świerczyńska.

 

W ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej  OSP  Wójcin wspólnie z Zespołem Szkół w Wójcinie zorganizował wycieczkę dla młodzieży szkolnej do siedziby Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. W wyjeździe udział wzięło 43 osoby. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem pożarniczym,  sposobem funkcjonowania oraz wysłuchania pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego.

 

Ponadto w ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży jednostka OSP Wójcin wsparła organizacyjnie próbną ewakuację, jaka została przeprowadzona w Zespole Szkół w Wójcinie.

 

 

 

Jednostka wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń  Wójcin nad Prosną była także organizatorem rajdu rowerowego. Rajd odbył się w 8 etapach, łącznie pokonano 158 km.  Rajd cieszył się ogromnym zainteresowaniem, udział w nim wzięło 110 uczestników nie tylko z naszego powiatu,  ale i z powiatów kluczborskiego i kępińskiego.

 

Wspólnie z naszym Stowarzyszeniem Gospodyń  zorganizowano także   festyn „Aktywne i  ciekawe lato w Wójcinie” oraz   „Wszystkie Barwy Lata” Na koniec roku 2012 jednostka zorganizowała także bal sylwestrowy.

 

Największym przedsięwzięciem w 2012 roku  jednostki było zakupienie samochodu ratowniczo gaśniczego marki MERCEDES. Pomysł zakupu samochodu zrodził się już w 2011r. Wtedy to Zarząd zwrócił się do Wójta Gminy Łubnice o dofinansowanie do samochodu w kwocie 100 000zł i środki finansowe w takiej wysokości zostały zapewnione  w budżecie gminy. Zarząd 16 stycznia 2012r złożył wniosek o dofinansowanie do w/w zakupu do Zarządu Głównego  ZOSP RP w Warszawie.  Przełom odnośnie możliwości finansowania  nastąpił dopiero we wrześniu 2012

 

Okazało się że pojawiła się możliwość pozyskania  środków  na ten cel z Komendy Głównej PSP w kwocie 150 000zł. To z kolei dało możliwość  ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Zarząd otrzymał ustne zapewnienie o dotacji w wysokości 40% całego zadania i od razu przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji do przetargu. Po otrzymaniu promesy z Komendy Głównej PSP w kwocie 150 000 oraz WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 236 000zł  przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawcą zadania była firma bocar z Korwinowa koło Częstochowy. Ponieważ zadanie wymagało udziału własnego jednostki OSP, zgromadzone na koncie środki nie były wystarczające a  warunki dofinansowania do końca nie były jasne  Zarząd zdecydował się przeprowadzić zbiórkę publiczną na zakup samochodu. W dniu 19 października 2012r Zarząd wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Na mocy decyzji Wójta Gminy Łubnice  z dnia 22 -10-2012r członkowie naszej jednostki w dniach od 2 listopada 2012r do 15 grudnia 2012r przeprowadzili taką zbiórkę. Dzięki ofiarności naszych mieszkańców udało się zebrać brakującą kwotę 20 540zł, za co wszystkim ofiarodawcom w imieniu całej jednostki składam podziękowania. Podziękowania kieruję także do druhów, którzy poświęcili swój czas na przeprowadzenie zbiórki Są to Czesław Tomaszewski, Grzegorz Gołębiopwski, Edward Gołębiowski, Adam Mączka, Grzegorz Kmiecik, Andrzej Cirkosz, Krzysztof Pacyna, Sylwester Matusiak, Jan Sikora, Jan Mączka, Andrzej Dziekan, Paweł Rogowski, Tomasz Pawlik oraz Michał Zimoch. Pod koniec października Zarząd otrzymał wiadomość, o możliwości dofinansowania zakupu samochodu z ZG ZOSP RP w Warszawie w kwocie 150 000zł. Zaistniała sytuacja zmusiła Zarząd do zmiany sposobu finansowania zakupu samochodu ze względu na uniknięcie podwójnego finansowania na te same zadanie. Ostatecznie samochód za kwotę 590 000zł został sfinansowany następująco: Komenda Główna PSP w Warszawie 150 000 zł, ZG ZOSP RP w Warszawie 150 000 zł, WFOŚiGW w Łodzi -236 000zł , Gmina Łubnice 30 000zł oraz środki własne ze zbiórki publicznej  24 000. Reszta zgromadzonych środków, a także środki pochodzące od sponsorów  w kwocie 4500 zł zostały  przeznaczone na wyposażenie i zakup sprzętu pożarniczego.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2012 przeprowadziła jeszcze jedną  zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń „ Wójcin nad Prosną”. Zbiórka została przeprowadzona w dniu 9 września  2012 roku na mocy decyzji Wójta Gminy Łubnice  z dnia 5 września 2012r . Ze sprzedanych cegiełek uzyskano kwotę 1970 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego

 

 

 

W okresie wielkanocnym jednostka OSP Wójcin podtrzymując przyjętą tradycję chodziła po dyngusie i zbierała datki na Straż. Z dyngusu otrzymano kwotę 3462zł.

 

 

 

Członkowie OSP Wójcin wykonali w czynie społecznym wiele prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem festynów, rajdu rowerowego oraz balu sylwestrowego, organizacja zawodów, pomoc przy festynach: szkolnych i LZS ZRYW Wójcin. Koszt wykonanych czynów społecznych to kwota grubo ponad. 3000 zł.

 

Na szczególną uwagę zasługuje praca gospodarza naszej jednostki, druha Andrzeja Cirkosza, który pracuje ponad zakres swoich obowiązków służbowych. W czynie społecznym przepracował ponad 300 godzin. Z własnej inicjatywy podejmował  się drobnych remontów, bieżących napraw oraz montaży sprzętu, który w znaczny sposób usprawniał funkcjonowanie całego obiektu, za co w imieniu własnym jak i jednostki składam serdeczne podziękowania. Podziękowanie należy się także druhowi Maćkowi Kopisowi za prowadzenie naszej własnej strony internetowej.

 

Jednostka  jest  w posiadaniu czasopisma „STRAŻAK w ilości jednego egzemplarza.

 

 

 

W imieniu Zarządu jednostki OSP w Wójcinie  składam serdeczne podziękowania  wszystkim członkom  jednostki  za zaangażowanie w organizację w/w imprez, rozgrywek czy zawodów a także za udział członków OSP w kursach szkoleniowych,  które w znaczny sposób podwyższają zdolność bojową i mobilność naszych jednostek. Szczególne podziękowania składam   Wójtowi Gminy Łubnice Panu Henrykowi Cioskowi za otrzymane środki finansowe , podziękowania składam na ręce Bożeny Mączka Prezesa Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Wójcin nad Prosną” za  okazaną pomoc w organizacji wszelkiego rodzaju imprez i festynów, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wójcinie Sławomirowi Smolnikowi za  współprace i Zarządowi LKS ZRYW Wójcin

 

Wszystkim dziękuję za uwagę.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Naczelnika OSP

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie w 2012 roku brała udział w 15 akcjach ratowniczych    w tym 7  razy  w pożarach   w których udział wzięło 42 druhów  oraz w 8 razy w miejscowych zdarzeniach  typu  4 razy wyjeżdżała do pompowań wody z podtopień, jeden raz uczestniczyła w akcji poszukiwania zaginionego, oraz 3 razy w  innych zadaniach gospodarczych zleconych przez Urząd Gminy

 

W roku 2012 członkowie naszej jednostki  brali udział w   następujących  szkoleniach:

 

- w szkoleniu  podstawowym  w dniach 17 marca do 6 maja -   udział wzięło 10 osób

 

  Mączka Adam, Cirkosz Adam, Wilczyński Jakub, Tomaszewski Czesław, Mączka Jan, Zimoch Michał, Gołębiowski Robert, Sikora Jan, Kmiecik Jerzy, Dulas Jan,

 

- szkoleniu w zakresie ratownictwa technicznego  w listopadzie – udział wzięły 2

 

 Osoby Zimoch Michał i Mączka Adam

 

- kursie  w zakresie przeszkolenia dowódców OSP – udział wziął Paweł Rogowski

 

Obecnie jednostka posiada 9 osób mogących brać udział w działaniach ratowniczych tzn. mających aktualne badania lekarskie a jednocześnie przeszkolenie pożarnicze.  9 strażaków posiada tylko szkolenia pożarnicze i w tym roku zamierzamy skierować ich na badania lekarskie. Dwóch druhów posiada z kolei badania lekarskie natomiast nie ma przeszkolenia pożarniczego. Zarząd w roku 2013 będzie czynił starania, aby zostały przeprowadzone brakujące badania oraz szkolenia pożarnicze celem zwiększenia mobilności jednostki.

 

W ubiegłym roku pozyskano następujący sprzęt pożarniczy:

 

Aparaty powietrzne X-pro kompozytowe 2szt.

 

Drabinę pożarniczą trzy przęsłową dwuosobową

 

Piłę spalinową STIL  do cięcia betonu i stali

 

Sygnalizator bezruchu i temperatury

 

W/w sprzęt zakupiono za kwotę 16 578 zł sfinansowany został  ze środków  od sponsorów i własnych jednostki

 

 

 

Zakupiono także środki ochrony indywidualnej tj

 

Ubrania specjalne szt 2

 

Rękawice strażackie szt4

 

Hełmy strażackie szt. 4

 

Oraz zakupiono także sprzęt łącznościowy radiotelefon INTEK szt 2

 

Na zakup w/w środków ochrony indywidualnej uzyskaliśmy dotację z Gminy Łubnice w wysokości 2000zł , a także dotacje MSWiA w kwocie 1810 zł. oraz środki własne.

 

 

 

W bieżącym roku jednostka pragnie zakupić:

 

Ubrania specjalne szt. 4

 

Prądownica TURBO

 

Rozdzielacz kulowy

 

Umundurowanie strażackie wyjściowe damskie

 

Koszule damskie

 

 Czapki rogatywki

 

Powyższy asortyment został zamówiony i jest w trakcie realizacji Zakup częściowo finansowany będzie z dotacji MSWiA oraz gminy i środków własnych